Algemene Voorwaarden

Party Fours

Achter de Molen 8

7605 AP Almelo

info@partyfours.nl

 

KvK: 68448082 

BTW: NL1927.96.938.B03

Bank: NL92 KNAB 0256 0069 54

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.

1.2 Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

1.3 Conument: natuurlijk persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Party Fours.

1.4 Dag: kalenderdag.

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.6 Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.7 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt.

1.8 Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

1.9 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de autenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Party Fours levert en op elke tussen Party Fours en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft aanvaardt.

2.3 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op partyfours.nl en de consument wordt er aandachtig op gemaakt dat de algemene voorwaarden hier te vinden zijn.

2.4 Party Fours houdt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

3. Bestelling

3.1 Party Fours accepteert uitsluitend bestellingen die worden opgehaald op haar vestigingsadres, tenzij anders is overeengekomen.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 9% of 21%  BTW.

4.2 Acties een aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.3 Alle prijzen op partyfours.nl zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Voor de gevolgen van eventuele zet- en drukfouten is Party Fours niet aansprakelijk.

4.4 Party Fours behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten tijdens de looptijd van het contract te wijzigen waarbij Party Fours uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

5. Betaling

5.1 De betaling geschiedt vooraf door middel van directe betaling via de webshop of betaling bij ophalen/levering.

5.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Party Fours te melden.

6. Annuleringsvoorwaarden

6.1 Bij annulering tot vijf dagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering worden er geen kosten aan de consument in rekening gebracht.

6.2 Bij annulering tot 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zullen de door Party Fours gemaakt kosten voor het uitvoeren van de betreffende opdracht bij de consument in rekening worden gebracht.

6.3 Bij annulering binnen 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zal Party Fours de opdracht als uitgevoerd beschouwen, en dient het volledige bedrag voldaan te worden.

7. Bruikleen van materialen

7.1 Bij schade of breuk dat is ontstaan aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.

7.2 Party Fours stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of juist gebruiken van de materialen.

8. Overmacht en aansprakelijkheid

8.1 Party Fours is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt elke oorzaak of omstandigheid verstaan, welke in redelijkheid niet voor het risico van Party Fours dient te behoren. De volgende oorzaken en omstandigheden behoren uitdrukkelijk tot overmacht: stroomstoringen, problemen met het internet en e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, nalatigheid van derden, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers en dienstverleners en ziekte van onze medewerkers.

8.2 Party Fours zal consument zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.

8.3 Party Fours is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

8.4 Party Fours werkt volgens de HACCP norm. Na levering van voedsel is de consument zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

8.5 Party Fours zal zeer zorgvuldig omgaan met allergieën en speciale wensen, maar stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

9. Privacy

9.1 Party Fours behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met consument strkt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

9.2 Party Fours zal het mailadres dat is verstrekt tijdens het afrekenen gebruiken om consument verder te informeren over de bestelling en over het aanbod en aanbiedingen van Party Fours.

9.3 Indien consument geen prijs (meer) stelt op informatie van Party Fours, dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten en Party Fours zal de informatievoorziening dan stop zetten.

10. Overig

10.1 Op overeenkomsten met Party Fours is Nederlands recht van toepassing.

10.2 De naam Party Fours en het beeldmerk en ander materiaal op deze website zijn voorbehouden aan Party Fours en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Party Fours worden gebruikt.

 

app me en ik reageer zo snel mogelijk